Skip to main content Skip to search

ФИНАНСОВО-СЧЕТОВОДНИ АНАЛИЗИ

Ефективното управление на всяко предприятие се базира на ясна диагностика за финансово-имущественото състояние. Това разкрива моментно положение и прогнозно развитие. Предпоставка е за идентифициране на отклонения от планирани показатели. Анализа на причините за подобни обстоятелства гарантира изпълнение на поставени цели.
Финансово-счетоводните анализи представят цялостното състояние на предприятието от гледна точка на ликвидност, финансова автономност, задлъжнялост, ефективност, развитие във времето, продуктова пазарна успеваемост и т.н. Това са солидни аргументи за успешно управление и икономически просперитет.

 

Финансово-счетоводните анализи, които Ви предлагаме са:
• за установяване на финансовото състояние;
• сравнителен финансово-счетоводен анализ за различни отчетни периода;
• финансово-счетоводен анализ на текущата счетоводна информация;
• прогнозиране, планиране и бюджетиране на дейността.
• Проследяване и контролиране изпълнението на финансовата политика.

Направи запитване