Skip to main content Skip to search

ДАНЪЦИ И ОСИГУРОВКИ

Данъчните и осигурителните задължения са неизменна част от дейността на всяко предприятие. За целта е необходимо:

 • Постоянна актуализация според действащите нормативни актове;
 • Вярно определяне на процесите, обект на данъчно и осигурително облагане;
 • Планиране и оптимизиране на данъчно-осигурителните задължения;

 

Операциите при формиране на данъчните и осигурителните задължения изискват прецизност в комуникацията с държавните институции.

Ние ви предлагаме данъчно-осигурителни консултации и планиране съгласно действащите закони:

 • Закона за данък върху добавената стойност ЗДДС);
 • Закона за корпоративно подоходно облагане (ЗКПО);
 • Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ);
 • Закона за местни данъци и такси (ЗМДТ);
 • други действащи нормативни актове;
 • консултации при преобразуване на дружества – вливане, сливане, разделяне, преобразуване на юридическата форма и др.
 • консултации при учредяване на дружество;
 • консултации при закриване на дружество;
 • други.
Направи запитване