Skip to main content Skip to search

НЕЗАВИСИМ ФИНАНСОВ ОДИТ

На независим финансов одит в България подлежат предприятия отговарящи на определени изисквания и критерии посочени в Глава пета от Закона за счетоводството, а именно:

 • Малки предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период надвишават най-малко два от следните показатели:
 • балансова стойност на активите – 2 000 000 лв.;
 • нетни приходи от продажби – 4 000 000 лв.;
 • средна численост на персонала за отчетния период – 50 души;
 • Средните и големите предприятия;
 • Предприятията от обществен интерес;
 • Средните и големите групи и групите, в които има поне едно предприятие от обществен интерес;
 • Предприятия, за които това изискване е установено със закон.
 • Акционерните дружества и командитните дружества с акции, с изключение на случаите, когато дружествата не са осъществявали дейност през отчетния период.
 • Консолидираните финансови отчети и годишните финансови отчети на предприятията, включени в консолидацията
 • Юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност, когато за текущата година превишават един от следните показатели:
 • балансова стойност на активите към 31 декември – 1 000 000 лв.;
 • размер на нетните приходи от стопанска и приходите от нестопанска дейност за текущата година – 2 000 000 лв.;
 • обща сума на получените през текущата година финансирания и неусвоени към 31 декември на текущата година финансирания, получени през предходни отчетни периоди – 1 000 000 лв.
 • Годишните финансови отчети на юридическите лица с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност и извършващи дейност по чл. 116 от Семейния кодекс.

 

Независимият финансов одит се осъществява от регистриран експерт счетоводител – одитор. Одитът се осъществява текущо или веднъж годишно преди публикуване на отчетите в Търговския регистър. Отчетите които са заверени от регистриран одитор се ползват с по-голямо доверие от потребителите на информацията в тях и партньорите. Одитът предоставя надеждна информация за проверка от независим експерт, потвърдена е верността на отчетите и се доказва истинността на информацията.

 

Одиторските услуги, които Ви предлагаме са:

 • одит на индивидуален финансов отчет, съставен по национални или международни счетоводни стандарти;
 • одит на консолидиран финансов отчет, съставен по национални или международни счетоводни стандарти;
 • одит на проекти, финансирани по международни и национални програми;
 • ангажименти за извършване на договорени процедури;
 • вътрешен одит.

 

ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2016 г.
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2015 г.
ДОКЛАД ЗА ПРОЗРАЧНОСТ 2014 г.

Направи запитване