Skip to main content Skip to search

Счетоводни услуги

Обработването на счетоводните документи и комуникациите с държавните институции са обичайни и с присъща важност процеси. Оптималните резултати са и нашите стремежи, които постигаме с нашите партньори-клиенти чрез:

 • създаване на ефективен финансово-счетоводен мениджмънт;
 • постоянно сътрудничество и комуникиране;
 • консултации в ежедневната дейност.

Ние организираме и оптимизираме счетоводния и финансов процес.

Даваме ясна, точна и навременна информация за настъпващи или настъпили законови промени, за финансовото Ви състояние, максимално обосновани прогнози, за да сте винаги информирани при формиране и приемане на правилни бизнес решения.

Оперативно счетоводство

 • Текуща обработка на първични счетоводни документи
 • Установяване на финансов резултат всеки месец;
 • Регистрация и дерегистрация по ЗДДС;
 • Изготвяне на справки-декларации по ЗДДС и подаване в НАП;
 • Възстановяване на ДДС всеки месец или на всеки три месеца;
 • Отчитане на дълготрайни материални и нематериални активи;
 • Амортизационен план на дълготрайни активи;
 • Изготвяне и подаване на ИНТРАСТАТ декларация;
 • Онлайн банкиране при желание на клиента;
 • Консултации за оптимизиране на данъците Ви;
 • Следене срокове за плащания и подавания на документи към държавните институции;
 • Вземане и носене на документи от/до офиса на клиента;
 • Информиране и консултиране за промените в законите;
 • Представляване и защита на фирмата пред държавни институции (НАП, НОИ и др.);
 • Постоянна комуникация.

Работна заплата и персонал

 • Ежемесечно изготвяне и съхраняване на всички документи свързани с работна заплата и персонал;
 • Регистрация на трудови и граждански договори;
 • Регистрация на самоосигуряващо се лице;
 • Следене на данъчни и осигурителни задължения;
 • Подаване на декларации обр.1 и обр. 6 всеки месец;
 • Съставяне на платежни нареждания за осигуровки и данъци всеки месец;
 • Изготвяне на нужните документи за трудов стаж, както и вписване в трудова книжка при сключване на трудов договор и при напускане;
 • Консултиране за формата на наемане на персонал;
 • Изготвяне на служебни бележки;
 • Изготвяне на документи за болнични и подаване в НОИ;
 • Изчисляване на работни заплати, осигуровки и данъци;
 • Следене на нормативни срокове за плащане на данъци и осигуровки;

Годишно счетоводно приключване

 • Изготвяне и подаване на годишни данъчни декларации в НАП;
 • Изготвяне и подаване на отчети в НСИ;
 • Изготвяне и публикуване на годишен финансов отчет в Търговския регистър.
Направи запитване